Introductie: energietransitie en de RES

De energietransitie is volop aan de gang. Als raadslid heeft u daar mee te maken. In de voorgaande raadsperiode heeft uw gemeenteraad ingestemd met een Regionale Energiestrategie (RES). De gemeenten zijn begonnen aan de uitvoering daarvan.

Windturbines, hoogspanningsmasten en elektriciteitscentrales. De energietransitie is in volle gang (foto TenneT)

Nederland en Noord-Holland willen in 2050 energieneutraal zijn om opwarming van de aarde tegen te gaan. Om dat doel te halen is afgesproken om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderen ten opzichte van het jaar 1990. Door de oorlog in Oekraïne is de urgentie nog groter om versneld onafhankelijk te worden van Russisch aardgas.  Daarvoor wil Nederland in 2030 voldoende duurzame energie op land opwekken. In de RES 1.0 staat hoe en waar wind- en zonne-energie kan worden opgewekt. Ook staat hierin hoe de warmtetransitie duurzame alternatieven voor aardgas mogelijk maakt.

Als raadslid krijgt u op twee manieren informatie en voorstellen voorgelegd:

  • Door de energieregio Noord-Holland Zuid (NHZ) of Noord-Holland Noord (NHN)
  • Door uw eigen gemeente. Het kan dan gaan om de uitvoering van de RES, maar ook om andere voorstellen voor de energietransitie, bijvoorbeeld de Transitievisie Warmte.

RES voor raadsleden
Op Raadsleden – energieregio Noord-Holland (energieregionh.nl) lees je alles over de regionale energiestrategie (RES) en over de rol van gemeenteraden bij de RES. Op deze webpagina voor raadsleden wordt beknopt uitgelegd wat de RES inhoudt, met filmpjes en gesproken tekst. Hierdoor wordt u snel ingevoerd in het dossier, met inzicht en overzicht. Naast de website van Energieregio Noord-Holland biedt ook het Nationaal Programma RES (NP RES) antwoorden op vragen over de RES.

Wat gebeurt er nog meer?
De RES-regio’s kijken ook samen met de provincie Noord-Holland en de netbeheerders naar de opslag en infrastructuur voor energie en warmte. Het Servicepunt Duurzame Energie ondersteunt gemeenten bij de warmtetransitie. Gemeenten zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het contact met bewoners en belanghebbenden in hun werkgebied. Zij werken in deelregio’s samen aan de RES-opgave. Iedere deelregio heeft hiervoor een RES-coördinator. Voor de contactgegevens Noord-Holland Zuid klik hier en voor Noord-Holland Noord klik hier.

Integrale afweging en participatie
Daarnaast is de provincie nauw betrokken bij de mogelijkheden van nieuwe energie-ontwikkelingen in relatie tot natuur, landschap, ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid, energie-infrastructuur, economie, wonen en mobiliteit. Kortom, de hele integrale afweging. Voor het betrekken van omwonenden en andere belanghebbenden bij de ontwikkelingen in hun regio kan de Participatiecoalitie Noord-Holland gemeenten ondersteunen.

Naar bovenNaar boven