Provincie maakt ruimte voor wind op land

De afspraken uit de Regionale Energiestrategieën (RES’en) zijn bepalend als het gaat om de mogelijkheden voor windturbines in Noord-Holland.

Windmolens bij het boezemgemaal Halfweg (foto E van Eis)

Dit staat in het coalitieakkoord van provincie Noord-Holland. Om die reden zijn zowel in de omgevingsverordening (OV) NH2022 als in de eerste partiële herziening van de OV NH2020 opgenomen dat de afspraken gemaakt in de RES’en leidend zijn voor het onderdeel wind op land. De besluitvorming hierover is voorzien in de Provinciale Staten op 23 mei. “Dit is dus nog niet definitief, maar we verwachten dat het zo goed als rond is,” zegt een woordvoerder van de provincie.

Regels vervallen
Als de Provinciale Staten de omgevingsverordeningen goedkeurt betekent dat de huidige bovenwettelijke eisen voor wind op land komen te vervallen. De belangrijkste regels die vervallen zijn de 600 meter afstands-eis tot gevoelige bestemmingen, de drie op een lijn-eis en de maximale ashoogte van 120 meter. Het verbod op windturbines in Noord-Holland Noord en het verbod ‘tenzij vergunning’ voor Noord-Holland Zuid vervallen ook. 

Instructieregel voor gemeenten
Daarvoor in de plaats komt een ‘instructieregel’ voor gemeenten. Deze regel maakt het gemeenten mogelijk maakt om in de zoekgebieden RES 1.0 wind en wind+zon windturbines onder voorwaarden toe te staan. Buiten de zoekgebieden zijn kleine windturbines (tot 15 meter) op agrarische bouwpercelen toegestaan en mogen bestaande windparken worden vervangen of vernieuwd.

Stelling van Amsterdam en andere beschermingsregimes
Ook wordt onder voorwaarden toegestaan om zon en wind te realiseren in erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, zoals de Stelling van Amsterdam. Daarvoor is het Afwegingskader energietransitie Hollandse Waterlinie opgesteld. Bij nieuwe ontwikkelingen moet altijd gekeken worden naar alle bestaande regels in het gebied, zoals beschermingsregimes voor Natuurnetwerk Nederland (NNN), Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL), Stiltegebieden, maar ook Natura 2000.

Meer informatie is te vinden op de pagina’s van de Omgevingsverordening NH 2020 en de Omgevingsverordening NH 2022 en op de pagina van de RES.

Bron: Omgevingsverordeningen Noord-Holland maken ruimte voor duurzame energie – Provincie Noord-Holland

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven