Herijking RES 2024

In de Regionale Energiestrategie (RES) van Noord-Holland Zuid staat waar we in onze regio kansen zien voor het grootschalig opwekken van zon- en windenergie op land. In 2019 is de eerste versie, de RES 1.0, opgesteld door overheden, netbeheerders, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners samen. In 2024 is de Herijking RES opgesteld. Deze herijking gaat over wijzigingen in de zoekgebieden, welke zoekgebieden er zijn afgevallen en bijgekomen, en wat het effect van die wijzigingen is op de opwekcijfers.

Tegelijk gaan de technische ontwikkelingen van zon- en windenergie snel. Dit heeft invloed op de verwachte opwekcijfers van de zoekgebieden. In de doorrekening van de herijking zijn de actuele landelijke rekenregels voor verwachte opbrengst in de zoekgebieden toegepast.

Inhoud

Toelichting Herijking RES 2024 NHZ

Kaart Herijking RES 2024 NHZ

Wie stelt de Herijking RES 2024 vast?

De 27 gemeenten in Noord-Holland Zuid, de waterschappen en de provincie besluiten over de Herijking RES.

De gemeentes stellen voor hun eigen grondgebied de Herijking RES vast.

Zijn er wel wijzigingen doorgevoerd in de zoekgebieden? Dan besluit de gemeenteraad over deze wijzigingen. De gemeenteraad is ook verantwoordelijk voor het borgen van de wijzigingen in het omgevingsbeleid.

Zijn er geen wijzingen doorgevoerd in de zoekgebieden? Dan besluit het college over de Herijking RES.

In waterschappen met voor hen relevante wijzigingen stelt het algemeen bestuur de Herijking RES 2024 vast, zonder relevante wijzigingen wordt de Herijking RES 2024 vastgesteld door het dagelijks bestuur en ter informatie met het algemeen bestuur gedeeld.

Provinciale Staten besluiten over de gehele Herijking RES.

De besluitvorming moet nog plaatsvinden, de Herijking RES is daarom nog een concept. Deze wordt de komende maanden vastgesteld:

  • Uiterlijk juli 2024  – de gemeenten en de waterschapppen 
  • November 2024 – Provinciale Staten

Hoe gaat het proces verder?

De uitvoering van de RES is een adaptief, flexibel en meerjarig proces. De RES ontwikkelt zich stap voor stap en samenwerken en leren staan centraal. Een van de uitgangspunten van de RES is dat er ruimte is en blijft voor innovaties, nieuwe zoekgebieden en initiatieven, ook buiten de zoekgebieden. In dit proces worden zoekgebieden verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Hierdoor kunnen zoekgebieden aangepast worden of afvallen. Begin 2025 wordt opnieuw bekeken of er nieuwe zoekgebieden in beeld zijn en of een nieuwe herijking nodig is.
 
Er is landelijk afgesproken dat uiterlijk 1 januari 2025 de projecten uit de RES een vergunning hebben. De planning is dat de projecten uiterlijk 2030 gerealiseerd zijn.

Meer informatie over de RES

RES-viewer
NPRES website

download RES 1.0

Naar bovenNaar boven