Regionale Energiestrategie wordt geactualiseerd

Aanpassen zoekgebieden in Herijking RES 2024

Nederland is onderverdeeld in 30 Energie Regio’s. Elke regio heeft haar eigen Regionale Energiestrategie (RES). Hierin wordt beschreven hoe en waar hernieuwbare elektriciteit met zonne- en windenergie kan worden opgewekt. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is de kaart met zoekgebieden.

De regio’s Noord-Holland Noord (NHN) en Noord-Holland Zuid (NHZ) gaan hun gezamenlijke kaart met zoekgebieden in 2024 actualiseren. Dit betekent dat zoekgebieden voor zonne- en windenergie worden toegevoegd, geschrapt of aangepast. In de uitgangspuntennotitie zijn afspraken vastgelegd over het proces en de kaders van de herijking van de RES.

Gemeenten aan zet

De gemeenten in Noord-Holland zijn daarom nu aan zet. Zij kunnen het initiatief nemen om zoekgebieden te vergroten, te verkleinen of eventueel te schrappen. Daarbij kunnen ontwikkelaars, energiecoöperaties, inwoners, bedrijven, waterschappen en Rijkswaterstaat ook ideeën aandragen. Uiteindelijk beslist de gemeente welke aanpassingen op de zoekgebiedenkaart worden doorgevoerd. In het tweede kwartaal van 2024 kan de herijkte kaart (RES 2.0) van NHN en NHZ opnieuw worden vastgesteld door de gemeenteraden, Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van de waterschappen.

RES 2.0 biedt duidelijkheid

De geactualiseerde kaart dient meerdere doelen. De partners in de RES (dit zijn de gemeenten, waterschappen en de provincie) hebben op deze manier beter inzicht in de voortgang van hun ambities. Voor de netbeheerders is de kaart een goed uitgangspunt om uitbreiding van het netwerk beter in te plannen. Tot slot schept de actuele kaart met zoekgebieden duidelijkheid voor inwoners, ontwikkelaars en andere belanghebbenden.

Naar bovenNaar boven