Buitendijks Plan

De Energieregio Noord-Holland Noord daagt de regio en het Rijk uit om samen natuureilanden in combinatie met zonnepanelen (‘zonne-atollen’) te realiseren op het IJsselmeer. 

In de RES 1.0 is door de energieregio Noord-Holland Noord het zoekgebied ‘Wieringerhoek’ aangewezen voor zon op water. Het zoekgebied Wieringerhoek bevindt zich op het grondgebied van gemeenten Hollands Kroon en Medemblik. Dit zoekgebied biedt de unieke kans voor de regio om duurzame energieopwekking te combineren met het vergroten van de natuurwaarde in dit deel van het IJsselmeer en bij te dragen aan recreatie en toerisme. Hiermee kan dit gebied bijdragen aan een aantal Nationale Opgaven zoals vanuit PAGW (Programmatische Aanpak Grote Wateren), Natura 2000, Kader Richtlijn Water en het Klimaatakkoord). Daarbij houdt de energieregio rekening met verschillende belangen zoals van landbouw, scheepvaart en visserij.  

De mogelijkheden om deze opgaven te combineren zijn beschreven in het Buitendijks Plan. Naar aanleiding van het participatieproces en de resultaten van de door de overheid uitgevoerde verkenning is het plan aangepast. Daarbij zijn belangrijke bezwaren ondervangen. Het resultaat hiervan is het Buitendijks Plan 3.0.  

Pim Kupers van H+N+S Landschapsarchitecten vertelt over het ‘Buitendijks Plan’, april 2024.

Op de website www.buitendijksplan.nl is meer actuele informatie te vinden en is er mogelijkheid om vragen te stellen.  

OER

Begin 2022 hebben de gemeenten Medemblik, Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland gezamenlijk een aanvraag ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de locatie Wieringerhoek op te nemen in het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER). Deze aanvraag is gehonoreerd. Gezamenlijk met het Rijk onderzoekt de regio de uitwerking van het zoekgebied in een pre-voorverkenning OER. Gezien de omvang, complexiteit en gevoeligheid van de ruimtelijke opgave, werken de Rijksdepartementen EZK, IenW, LNV, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de bovengenoemde decentrale overheden samen aan de ‘integrale verkenning Wieringerhoek’. Doel van deze verkenning was om een antwoord te geven op de vraag in hoeverre de locatie Wieringerhoek geschikt/ kansrijk is voor een ‘zon op water’-project, op zo’n manier dat het (zoveel mogelijk) verenigbaar is met de andere functies/ waarden in het gebied. 

Deze verkenning heeft geresulteerd in een wettelijk kader en beleidskader waaraan een zon op water project in de Wieringerhoek moet voldoen. Ontwikkellocatie Zon-op-Water en Natuur, gelegen in de Wieringerhoek te IJsselmeer | Biedboek.nl

(Rand)voorwaarden

Belangrijke voorwaarde voor de betrokken overheden is dat de combinatie natuurontwikkeling en duurzame energieopwekking leidt tot een win-winsituatie. Daaraan koppelen zij een aantal randvoorwaarden: 

 1. Geen negatieve effecten voor de landbouw. 

 2. Recreatieve meerwaarde.

 3. Geen nadelen voor de doorvaarbaarheid.

 4. Meerwaarde voor natuur en ecologie. 

Het plan moet stapsgewijs worden uitgewerkt door het Rijk, in samenwerking met provincie, betrokken gemeenten, omwonenden en belanghebbenden. De potentie van het plan is groot (in de RES 1.0 voorzichtig ingeschat op 1,1 TWh; volgens het plan is 2,0 TWh haalbaar). Het plan moet fasegewijs worden ontwikkeld met per fase een onafhankelijk monitorprogramma. Met dit programma stellen betrokken overheden vast of de positieve te verwachten effecten ook daadwerkelijk optreden. 

Kaart Herijking RES 2024 NHN met zoekgebied Wieringerhoek.

Burgerinitiatief

Interview met Kor Buitendijk over het plan voor de zonne-atollen op het IJsselmeer, april 2021.

Het Buitendijks Plan is ontstaan naar aanleiding van het burgerinitiatief gestart door Kor Buitendijk en verder ontwikkeld door het consortium Meerlicht B.V., dat bestaat uit GroenLeven en Van Oord. GroenLeven en Van Oord staan open/moedigen deelname van natuurorganisaties en energiecorporaties aan en willen het project samen met overheden en maatschappelijke organisaties verder uitwerken en realiseren.

Update april 2024

Het Meerlicht consortium heeft op 10 februari 2023 het plan aangemeld voor de projectprocedure rijksenergieprojecten. Inmiddels is het plan op 18 april 2024 aangevuld, dit is het aangepaste Buitendijks Plan 3.0. 

Buitendijks plan 3.0

Buitendijks-Plan-3.0-April-2024

Onderzoek Deltares

Q&A’s Buitendijks Plan

Q&A Buitendijks Plan 3.0

Interview Kor Buitendijk

“In Buitendijks Plan gaan natuur, recreatie en duurzame energie hand in hand”

Samenwerking BuitendijksPlan GroenLeven en Van Oord

 

Buitendijks plan 2.0 documenten (2023)

Naar bovenNaar boven