Proces naar Herijking RES 2024

Nadat de RES’en 1.0 zijn vastgesteld en er een uitvoeringsprogramma ligt, wordt in gezamenlijkheid gewerkt aan het realiseren van de ambities voor 2030. Het gaat om duurzame opwekking door zonne- en windenergie op land, zon op dak, parkeerplaatsen en geluidsschermen, en om verduurzaming van de warmtevraag van de gebouwde omgeving. Verschillende mijlpalen liggen al vast. Deze geven houvast en duidelijkheid in de samenwerking.

Uitvoeringsprogramma

In het uitvoeringsprogramma staat hoe gemeenten, provincie Noord-Holland en waterschappen samen met belanghebbenden aan de slag gaan om tot concrete energieprojecten te komen. Zonneweides en windturbines hebben impact op de omgeving. Daarom wordt in het uitvoeringsprogramma veel aandacht besteed aan zorgvuldige ruimtelijke inpassing, de afweging van verschillende belangen en participatie en communicatie. Ook gaat het over de regionale samenwerking rondom kansrijke warmtebronnen. Daarnaast staan er afspraken in over het delen van kennis en data, over monitoring én het proces om de RES tijdig te actualiseren.

Het uitvoeringsprogramma geeft een duidelijk beeld van de activiteiten die de aankomende jaren uitgevoerd gaan worden. De colleges van gemeenten, provincie en de waterschappen hebben in december 2021 en januari 2022 over dit uitvoeringsprogramma besloten. Deze heeft in aanvang een looptijd tot 2025, in 2023 wordt het programma geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. 

Bekijk het uitvoeringsprogramma NHN en/of het uitvoeringsprogramma NHZ

RES-monitor

In oktober 2022 is de eerste RES-monitor van de energieregio’s van Noord-Holland gepubliceerd: zowel de monitor van Noord-Holland Noord als de monitor van Noord-Holland Zuid zijn verschenen. De monitor geeft inzicht in de groei van zonne- en windenergie op land, de mogelijkheden op het elektriciteitsnet en de ontwikkelingen in warmtevraag en -aanbod. In de monitor staan naast de cijfers van de regio ook de cijfers van de deelregio’s. De monitor vormt input voor de Voortgangsrapportage.

Voortgangsrapportage

In het voorjaar van 2023 is de Voortgangsrapportage RES in de colleges behandeld.

Het voortgangsdocument geeft de voortgang van de RES weer en schetst het proces voor vervolg. Het bevat conclusies en aanbevelingen op basis van de ervaringen die zijn opgedaan en op basis van de eerste monitor van de RES. Doel is het beantwoorden van de hoofdvraag ‘liggen we op koers richting 2030 en/of zouden we dingen anders moeten doen?’. Als er onvoldoende voortgang is kan dit aanleiding zijn bij te sturen om de gestelde ambities voor 2030 te bereiken. 

Op basis van de Voortgangsrapportage is geconcludeerd dat de RES toe is aan een herijking. De Herijking is tevens de mogelijkheid tot aandragen van initiatieven via de gemeente.

Bekijk hier de voorgangsrapportage RES NHN en/of de voorgangsrapportage RES NHZ

Proces Herijking RES 2024

In de RES is de ambitie tot 2030 vastgelegd. Ieder jaar wordt de voortgang inzichtelijk gemaakt in een monitor. Als blijkt dat er wijzigingen nodig zijn in de RES, bijvoorbeeld in de vorm van extra of andere zoekgebieden, kan worden besloten om de RES te herijken.

In zowel energieregio’s Noord-Holland Noord als Zuid zijn er nieuwe ontwikkelingen op basis waarvan in 2023 gestart is met het proces van de Herijking RES, door het vaststellen van Uitgangspuntennotitie herijking RES door alle colleges. Daarin is opgenomen dat de Herijking RES 2024 alleen gaat over de wijzigingen van de zoekgebieden, welke zoekgebieden er zijn afgevallen en bijgekomen, en wat het effect is van die wijzigingen op de opwekcijfers. De kaders, uitgangspunten en de ambitie van de RES 1.0 blijven staan. In dit proces richting de Herijking RES kunnen ook nieuwe zoekgebieden worden onderzocht. In 2024 wordt de Herijking RES 2024 afgerond en vastgesteld.

Bekijk hier de uitgangspuntennotitie NHN en/of de uitgangspuntennotitie NHZ.

Naar bovenNaar boven