Over de RES

De Regionale Energiestrategie, of kortweg de RES, is een dynamisch document waarin we als energieregio beschrijven hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind) opwekken, en hoe we de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maken, evenals de opslag en infrastructuur voor energie en warmte. Keuzes die we met elkaar maken. Vanuit regionale samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid.

Locaties en keuzes

De RES leidt tot locaties van energieprojecten, die uiteindelijk uitgevoerd gaan worden. Maar ook tot keuzes voor de verdeling van duurzame warmte in de regio. Dit raakt de bevoegdheden van de gemeenten, de provincie en de waterschappen. Daarom zullen zij beslissen over de RES. Zodat de gemaakte keuzes in de RES vervolgens kunnen worden vastgelegd in ruimtelijk beleid. Daarnaast zijn er vele partijen nodig voor de uitvoering van de RES. Ook zij moeten zich kunnen vinden in de keuzes in de RES.

Waarom een Regionale Energiestrategie

Een warmtenet gaat over een gemeentegrens heen, een windmolen kan vlak bij een gemeentegrens staan. Ook kan niet elke gemeente voorzien in de eigen duurzame energievraag. En is het niet slim om ieder voor zich het wiel uit te vinden. Daarom is er een regionale strategie nodig, zodat de regio in 2030 voldoende duurzame energiebronnen op land heeft.

De Regionale Energiestrategie is een eerste stap in een langjarige samenwerking om met elkaar te zorgen voor minder CO2-uitstoot, in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Stap voor stap gaat Nederland over van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. In de Regionale Energiestrategie wordt daarbij gekeken naar de opwek van grootschalige duurzame elektriciteit met bestaande technieken: zonne- en windenergie.

Energietransitie volop aan de gang

De energietransitie is al volop aan de gang. Denk aan de vele collectieve initiatieven van bewoners in de steden en dorpen in onze regio. In onze energieregio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid werken lokale en regionale partijen – overheid en niet-overheid – samen aan de energietransitie. Zodat we straks voldoende duurzame energie en warmte tot onze beschikking hebben om in 2050 energieneutraal te zijn.

Belang

We hebben allemaal een belang om de energietransitie te laten slagen. Dat belang is voor iedereen anders. De een is gemotiveerd vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel voor een schone leefomgeving met minder CO2-uitstoot. Een ander ziet kansen op het gebied van innovaties, werkgelegenheid of een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Voor veel inwoners en bedrijven is een betaalbare energierekening een belangrijke drijfveer.

Wie voeren de RES uit?

In Noord-Holland Noord werken 17 gemeenten, provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en netwerkbeheerder Liander samen aan de RES.

In Noord-Holland Zuid werken 27 gemeenten, provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland, waterschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet) samen aan de RES.

Samenwerken

Dit doen zij samen met experts en maatschappelijke organisaties als energiecoöperaties, (lokale duurzame) energiebedrijven, de netbeheerder, belangenverenigingen, agrarische partijen, landschapspartijen en -beheerders, het onderwijs, woningcorporaties en het bedrijfsleven. Ook bewoners kunnen meedoen.

Waar is de Regionale Energiestrategie

Nederland is verdeeld in 30 energieregio’s. Elke energieregio wordt gevraagd een RES op te gaan stellen. Dit zijn regio’s waarin al samengewerkt wordt op het gebied van energie en duurzaamheid. Elke energieregio is opgedeeld in deelregio’s.

Naar bovenNaar boven