Eerste RES-monitor:
er is groei in duurzame opwekking in de regio

Energieregio-NH-Zuid-Monitor--011

Noord-Holland Zuid heeft 0,7 TWh duurzame energieopwekking gerealiseerd. Dit is een kwart van de doelstelling die in de RES 1.0 is afgesproken om in 2030 2,7 TWh aan duurzame energie op land op te wekken. Ten opzichte van de RES 1.0 is er een stijging te zien van 32 procent in bestaande opwekking en geplande opwekking (‘pijplijn‘).

Tot nu toe wekt de regio de meeste duurzame energie op met windturbines op land, maar het is de bedoeling de resterende opgave vooral met zonne-energie verder in te vullen. Dat betekent meer zonneparken en zonnepanelen op daken. Door verbeterde techniek leveren zonnepanelen meer rendement op dan een aantal jaren geleden, waardoor de potentie voor de opwekking van duurzame energie in de zoekgebieden toeneemt met 14%. Dit blijkt uit de eerste RES-monitor van Noord-Holland Zuid.

Samenwerken aan
groei duurzame opwekking

Binnen de regio werken diverse partijen intensief samen aan de groei van duurzame energieopwekking: door gemeenten, provincie, waterschappen, ontwikkelaars, energiecoöperaties en vele anderen. Om de groei te realiseren moeten er ook oplossingen komen voor de schaarste op het elektriciteitsnet. Per zoekgebied is een inschatting gemaakt of er kansen zijn voor systeemefficiëntie (bijv. beter benutten van restcapaciteit op bestaande netten, energievraag- en aanbod combineren en clusteren van duurzame opwek-projecten). Hiervoor wordt intensief samengewerkt met netbeheerder Liander.

Omgeving betrokken bij uitwerken zoekgebieden

In Noord-Holland Zuid liggen 70 (deel)zoekgebieden. Zoekgebieden zijn gebieden met ruimte voor opwekking van duurzame energie op land. Dat kan zonne-energie, windenergie of een combinatie van beiden zijn. De regio wil naast zon en wind op land een groot deel van de ambitie realiseren met zon op grote daken. De gemeenten werken samen met de omgeving bij de uitwerking van de zoekgebieden. Van de 70 zoekgebieden zijn 38 in de verkenningsfase, zes in het stadium van planvorming en twee in de ontwerpfase; 23 zoekgebieden zijn (nog) niet in voorbereiding. Eén zoekgebied wordt momenteel gerealiseerd.

Samenwerken aan uitbreiding netcapaciteit

Op dit moment kunnen zes zoekgebieden direct worden aangesloten. Van de 70 zoekgebieden kunnen naar verwachting 14 zoekgebieden tussen 2023 en 2027 worden aangesloten en 2 zoekgebieden tussen 2027 en 2030. Voor de overige zoekgebieden wordt onderzocht hoe en wanneer aansluiting mogelijk is. Provincie, gemeenten en Liander werken samen met initiatiefnemers aan oplossingen.

Warmtevraag en beschikbare
bronnen

De RES-monitor heeft ook vraag en aanbod van warmte geïnventariseerd. Met deze informatie kunnen gemeenten de bovenlokale warmtebronnen koppelen aan de warmtevraag in de wijken. In het warmtedataregister worden cijfers bijgehouden over (hernieuwbaar) warmteaanbod en warmtenetten binnen de regio. Deze informatie wordt door gemeenten gebruikt voor de warmtetransitie.

Energieregio-NH-Noord-Monitor-Cover

Vervolgstappen

De uitkomsten van de monitor is aangeboden aan de colleges van de gemeenten, waterschappen en provincie, die vervolgens de volksvertegenwoordigers informeren. In sessies met volksvertegenwoordigers, stakeholders en geïnteresseerden zijn we in gesprek gegaan over de uitkomsten. Centraal stond de vraag of we op koers liggen richting 2030 en of bijsturing nodig is. Naast de bijeenkomsten werd ook een vragenlijst uitgezet om leerpunten op te halen. De uitkomsten hiervan zijn input voor het voorgangsdocument van de RES, dat begin 2023 wordt vastgesteld.

Sessie voor geïnteresseerden
op 9 november

Op woensdagavond 9 november is een online sessie gehouden voor stakeholders en overige geïnteresseerden. Hier werd de monitor toegelicht en bespoeken we welke lessen wij hieruit kunnen trekken. Daarnaast is er een online enquête gehouden waarin geïnteresseerden en betrokkenen konden aangeven wat goed gaat en wat nog aandacht behoeft de aankomende periode.

Meer informatie

Actuele informatie per zoekgebied in de regio vindt u in de RES-viewer
Voor de cijfers en meer informatie verwijzen we naar de RES-monitor op www.energieregionh.nl

Over de RES-monitor

In de zomer van 2021 hebben de gemeenteraden Noord-Holland Zuid de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 vastgesteld. Hierin staat dat de regio in 2030 2,7 TWh aan duurzame energie op land willen opwekken. Hiervoor zijn zoekgebieden aangewezen. Dit zijn gebieden waar mogelijk duurzame energie opgewekt kan worden. In het uitvoeringsprogramma staat hoe de gemeenten, provincie en waterschap hier uitvoering aan geven. Eén van de afspraken is om de voortgang te monitoren. De eerste RES monitor is uitgevoerd en geeft inzicht in de groei van zonne- en windenergie op land, de mogelijkheden op het elektriciteitsnet en de ontwikkelingen in warmtevraag en -aanbod. In de monitor staan naast de cijfers van Noord-Holland Zuid ook de cijfers van de deelregio’s. De RES-monitor is gebaseerd op reeds beschikbare informatie. De belangrijkste bronnen zijn de gebiedspaspoorten (RES-viewer), de Klimaatmonitor en het Warmtedataregister. Voor informatie over de elektriciteitsinfrastructuur is samengewerkt met de netbeheerder (Liander).

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven