Eerste RES monitor geeft inzicht in opwekking duurzame energie

Energieregio-NH-Noord-Monitor

In de zomer van 2021 is de RES 1.0 voor de energieregio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid vastgesteld. Hierin staat hoeveel duurzame energie de regio op land op wil wekken in 2030.

Voor de regio Noord-Holland Noord is dit 3,6 TWh en voor Noord-Holland Zuid 2,7 TWh. Eén van de afspraken uit het uitvoeringsprogramma is om de voortgang hiervan te monitoren. De monitor geeft zicht in de groei van zonne- en windenergie op land, de mogelijkheden op het elektriciteitsnet en de ontwikkelingen in warmtevraag en -aanbod. De afgelopen periode is samen met de betrokken gemeenten hard gewerkt om de laatste stand van zaken inzichtelijk te maken.

Monitor RES Noord-Holland Noord

De monitor Noord-Holland Noord is op 11 oktober gepubliceerd

Monitor RES Noord-Holland Zuid

De monitor Noord-Holland Zuid is op 25 oktober gepubliceerd

Van monitor naar voortgangsrapportage

De monitor is gebaseerd op de huidige gegevens die aangeleverd zijn door de deelregio’s en geeft aan waar de regio’s op dit moment staan. Het voortgangsdocument schetst het proces voor vervolg. Doel van het voortgangsdocument is het beantwoorden van de hoofdvraag ‘liggen we op koers richting 2030 en/of zouden we dingen anders moeten doen?’.

Uitnodiging deelname online sessie en vragenlijst

In online sessies met volksvertegenwoordigers, stakeholders en geïnteresseerden zijn we in gesprek gegaan over de uitkomsten van de monitor. Centraal stond de vraag of we op koers liggen richting 2030 en of bijsturing nodig is. Naast de bijeenkomsten werd ook een vragenlijst uitgezet. De uitkomsten hiervan zijn input voor het voorgangsdocument van de RES, die begin 2023 wordt vastgesteld.

Naar bovenNaar boven