Hoe sorteren gemeenten voor op aardwarmte?

Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om de regierol te nemen in de warmtetransitie. Hoe kunnen ze aardwarmte hierbij inzetten? Hiervoor is een handreiking opgesteld.

Geothermische installatie bij een glastuinbouwer in Andijk. Foto: Bas Beentjes. Copyright Johannes Abeling. Beeldbank provincie NH


Aardwarmte is een belangrijke bron om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Het bijzondere met aardwarmte is dat veel kennis nodig is van de ondergrond en van de betreffende wetgeving en bevoegdheden. Gemeenten hebben deze kennis meestal niet zelf in huis. Aan de andere kant hebben potentiële initiatiefnemers de hulp van gemeenten hard nodig voor de bovengrondse inpassing en afstemming. Een duidelijker rolvervulling door de gemeente helpt initiatiefnemers en warmtebedrijven en draagt bij aan draagvlak en snellere realisatie van aardwarmteprojecten.

Aardwarmtebeleid
In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is aardwarmte een belangrijk onderdeel van de warmtetransitie. In de regio willen provincies, gemeenten, warmteleveranciers en aardwarmtebedrijven de ontwikkeling van aardwarmte versnellen en vertraging zoveel mogelijk voorkomen. Om gemeenten hierin te ondersteunen heeft de werkgroep ‘Versnelling aardwarmte MRA’ een handreiking opgesteld. De handreiking beoogt een betere toekomstige samenwerking tussen warmtebedrijven, initiatiefnemers en gemeenten, met de ‘lessons learned’ van effectief gemeentelijk aardwarmtebeleid.

Tips uit de handreiking
Samenvattend zijn de adviezen aan gemeenten die aardwarmte willen stimuleren:

  • Begin tijdig en proactief met beleidsvorming en bewonerscommunicatie;
  • Sorteer voor op locatiekeuze en ruimtelijke inpassing (vergelijkbaar met de reserveringen voor elektriciteitsopwekking binnen de Regionale Energiestructuur);
  • Zorg voor voldoende kennis, kunde en capaciteit.

Proefboringen in Noord-Holland
“Voor de warmtetransitie moeten we aardwarmte serieus onderzoeken,” zegt gedeputeerde klimaat & energie Edward Stigter van de provincie Noord-Holland. Daarom voert Energie Beheer Nederland (EBN) in opdracht van de provincie Noord-Holland proefboringen uit. Het onderzoeksprogramma SCAN levert nieuwe data op voor de MRA-regio, maar ook voor Noord-Holland Noord worden nieuwe kaarten gemaakt van de ondergrond om de potentie van aardwarmte te actualiseren. De resultaten van het onderzoek worden verwacht in september.

Regionaal niveau
Naast een plek in gemeentelijk ruimtelijk beleid heeft aardwarmte ook een plek op regionaal niveau. Het deel van de RES over warmte, de Regionale Structuur Warmte, behandelt ook aardwarmte. De energieregio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid hebben beiden een RSW opgesteld. Hierin staat hoe bovengemeentelijke samenwerking en kennisuitwisseling over warmtebronnen, warmtevraag, warmte-infrastructuur kunnen worden gerealiseerd.

Naar bovenNaar boven