Aardwarmte betrouwbaar alternatief voor aardgas

Geothermie of aardwarmte is een duurzaam en betrouwbaar alternatief voor aardgas en kan ongeveer 30% van de huidige warmtevraag voor woningen en gebouwen invullen. Gemeenten hebben een sleutelrol in het beantwoorden van de vraag of en waar deze warmteoplossing het meest geschikt is voor hun stad of dorpen.

 

Aardwarmte-installatie in Andijk, Noord-Holland.

Om het gebruik van aardwarmte als duurzame warmtebron te versnellen, richt het project Versnelling Aardwarmte MRA zich op beleidsontwikkeling en kennisuitwisseling tussen overheden, aardwarmteontwikkelaars en andere (markt)partijen. Hiervoor is in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een samenwerkingsovereenkomst getekend. De samenwerking is erop gericht om in de regio van Haarlem tot Lelystad natuurlijke warmte uit de grond in te zetten om woningen en andere gebouwen te verwarmen.

Diepe ondergrond

Ook willen we de geschiktheid van de diepe ondergrond in de MRA beter in beeld krijgen. Daarom doet Energiebeheer Nederland (EBN) vanuit het SCAN-programma op bepaalde plaatsen onderzoekboringen, waaronder in de regio Amstelland. Bij aardwarmte maken we gebruik van het van nature in de diepe ondergrond (denk aan 2 kilometer of meer) aanwezige warme water.

Potentieel
Het doel is het potentieel van aardwarmte beter in kaart te brengen en de mate te bepalen waarin aardwarmte kan bijdragen aan de warmtevoorziening. We verwachten het rapport eind september. Dit helpt gemeenten aardwarmte een plek te geven in de ‘Transitievisie warmte’ en de Regionale Energiestrategie 2.0.

Webinars
Het Servicepunt Duurzame Energie organisereert webinars om de aardwarmtekennis bij gemeenten en anderen te vergroten. Het eerstvolgende webinar staat gepland op 10 mei. Ook raadsleden kunnen zich hiervoor aanmelden. Daarnaast is onlangs een ‘Handreiking aardwarmtebeleid gemeenten MRA’ vastgesteld. De Handreiking helpt gemeentebestuurders en -ambtenaren bij keuzes in het aardwarmtebeleid.

Naar bovenNaar boven