Noord-Holland Zuid realiseert kwart van doel voor duurzame energie

Noord-Holland Zuid heeft 0,7 terawattuur (TWh) duurzame energieopwekking gerealiseerd, blijkt uit de eerste RES-monitor van de regio. Dit is een kwart van de doelstelling voor de RES 1.0 om in 2030 2,7 TWh aan duurzame energie op land op te wekken. In online sessies gaan we in gesprek over de uitkomsten van de monitor.

Ten opzichte van de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) laat Noord-Holland Zuid een stijging  zien van 32 procent in bestaande opwekking en geplande opwekking (‘pijplijn‘). Tot nu toe wekt de regio de meeste duurzame energie op met windturbines op land, maar het is de bedoeling de resterende opgave vooral met zonne-energie verder in te vullen. Dat betekent meer zonneparken en zonnepanelen op daken. Door verbeterde techniek leveren zonnepanelen meer rendement op dan een aantal jaren geleden, waardoor de potentie voor de opwekking van duurzame energie in de zoekgebieden toeneemt met 14%.

Samenwerken aan groei duurzame opwekking
Binnen de regio werken diverse partijen intensief samen aan de groei van duurzame energieopwekking: door gemeenten, provincie, waterschappen, ontwikkelaars, energiecoöperaties en vele anderen. Om de groei te realiseren moeten er ook oplossingen komen voor de schaarste op het elektriciteitsnet. Per zoekgebied is een inschatting gemaakt of er kansen zijn voor systeemefficiëntie (bijv. beter benutten van restcapaciteit op bestaande netten, energievraag- en aanbod combineren en clusteren van duurzame opwek-projecten). Hiervoor wordt samengewerkt met netbeheerder Liander.

Omgeving betrokken bij uitwerken zoekgebieden
In Noord-Holland Zuid liggen 70 (deel)zoekgebieden. Zoekgebieden zijn gebieden met ruimte voor opwekking van duurzame energie op land. Dat kan zonne-energie, windenergie of een combinatie van beiden zijn. De regio wil naast zon en wind op land een groot deel van de ambitie realiseren met zon op grote daken. De gemeenten werken samen met de omgeving bij de uitwerking van de zoekgebieden. Van de 70 zoekgebieden zijn 38 in de verkenningsfase, zes in het stadium van planvorming en twee in de ontwerpfase; 23 zoekgebieden zijn (nog) niet in voorbereiding. Eén zoekgebied wordt momenteel gerealiseerd.

Samenwerken aan uitbreiding netcapaciteit
Op dit moment kunnen zes zoekgebieden direct worden aangesloten. Van de 70 zoekgebieden kunnen naar verwachting 14 zoekgebieden tussen 2023 en 2027 worden aangesloten en 2 zoekgebieden tussen 2027 en 2030. Voor de overige zoekgebieden wordt onderzocht hoe en wanneer aansluiting mogelijk is. Provincie, gemeenten en Liander werken samen met initiatiefnemers aan oplossingen.

Warmtevraag en beschikbare bronnen
De RES-monitor heeft ook vraag en aanbod van warmte geïnventariseerd. Met deze informatie kunnen gemeenten de bovenlokale warmtebronnen koppelen aan de warmtevraag in de wijken. In het Warmtedataregister worden cijfers bijgehouden over (hernieuwbaar) warmteaanbod en warmtenetten binnen de regio. Deze informatie wordt door gemeenten gebruikt voor de warmtetransitie.

Vervolgstappen
De uitkomsten van de RES-monitor worden aangeboden aan de colleges van de gemeenten, waterschappen en provincie, die vervolgens de volksvertegenwoordigers informeren. In sessies met volksvertegenwoordigers, stakeholders en geïnteresseerden gaan we in gesprek over de uitkomsten. Centraal staat de vraag of we op koers liggen richting 2030 en of bijsturing nodig is. Naast de bijeenkomsten wordt ook een vragenlijst uitgezet om leerpunten op te halen. De uitkomsten hiervan zijn input voor het voorgangsdocument van de RES, dat begin 2023 wordt vastgesteld.

Van Noord-Holland Noord verscheen de RES-monitor op 11 oktober.

Lessen uit de RES-monitor
Op 9 november werd van 19.30 tot 21.00 uur een online sessie gehouden voor stakeholders en overige  geïnteresseerden. Hier werd de monitor toegelicht en besproken we welke lessen wij hieruit kunnen trekken. Daarnaast werd een online enquête gehouden waarin geïnteresseerden en betrokkenen konden aangeven wat goed gaat en wat nog aandacht behoeft de aankomende periode.

Meer informatie
Actuele informatie per zoekgebied in de regio vindt u in de RES-viewer. Voor de cijfers en meer informatie verwijzen we naar de RES-monitor op www.energieregionh.nl

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven