Eerste successen bij elektriciteitsnetuitbreiding Zaanstad.

Gemeente Zaanstad en Netbeheerder Liander

Tom Meijerink, procesmanager Elektriciteitsinfrastructuur Gemeente Zaanstad.

Marjolijn Bonnike, relatiemanager Liander.

Trots op:

Eerste successen bij elektriciteitsnetuitbreiding Zaanstad.

“Gemeente Zaanstad en netbeheerder Liander zijn samen tot een locatie gekomen voor een nieuw elektriciteitsstation op Hoogtij. Vanwege de gezichtsbepalende locatie op het bedrijventerrein is er energie en tijd gestoken in de ruimtelijke inpassing. Uiteindelijk is er mede door korte lijntjes en regelmatige afstemming overeenstemming bereikt over het ontwerp. Hiermee kan het vergunningentraject op tijd worden gestart en blijven we op planning lopen. Een succes!

Daarnaast zijn er serieuze stappen gezet bij de voorbereidingen van het ondergrondse, metersbrede kabeltracé, van het nieuwe Liander-station in Oostzaan naar het nog te bouwen station Hoogtij, dwars door Zaanstad. Een proces dat begon met 12 grote knelpunten, waarvan er ondertussen nog maar een enkele uitdaging resteert. Wederom een succes, want dit is één van de meest complexe opgaven.”

“In de Taskforce Energie-infrastructuur Noord-Holland werken de provincie Noord-Holland, gemeenten, netbeheerders Liander en TenneT samen om het elektriciteitsnetwerk zo snel als mogelijk uit te breiden. Want dat is noodzakelijk om de ‘file op het net’ structureel op te lossen.

Netuitbreidingen zijn langdurige trajecten, niet alleen omdat het technisch complexe projecten zijn, maar ook omdat er veel ruimte voor nodig is. Deze ruimte is op veel plekken in Noord-Holland schaars, en concurreert met andere opgaven zoals woningbouw en bedrijfshuisvesting. Daarnaast hebben bewoners ook liever geen elektriciteitsstations in hun directe omgeving. Dit maakt het complexe trajecten, waarbij zorgvuldigheid en samenwerking tussen gemeenten, de provincie en netbeheerders van essentieel belang is.

Ook in het cluster Zaanstreek (een van de tien clusters in Noord-Holland) is er het afgelopen jaar hard gewerkt aan de versterking van het elektriciteitsnet. Hier hebben we een effectieve samenwerking opgezet tussen gemeenten, provincie en netbeheerders, met als doel: Nieuwe elektriciteitsstations realiseren, bestaande stations uitbreiden en kilometers aan ondergrondse kabels aanleggen om stations van vermogen te voorzien. Met name dat laatste is complex vanwege de drukke ondergrond, maar ook door de relatie met bovengrondse ontwikkelingen zoals reconstructies en nieuwbouwontwikkelingen. Bovendien spelen onder andere waterkeringen, (provinciale)wegen en kanalen een rol. Een enorme puzzel die heel veel afstemming vereist.

Startpunt in dit cluster is het nieuw te bouwen Liander station in Oostzaan, naast een bestaand TenneT-station. Na jaren van voorbereidend werk is recent de realisatie van start gegaan. Het filmpje op AT5 over het verleggen van de Verlengde Stellingweg illustreert mooi wat er allemaal bij een stationsuitbreiding en nieuwbouw komt kijken.

Om de stroom vanuit het station in Oostzaan op bedrijventerreinen en in woonwijken te krijgen moeten er nieuwe kabels aangelegd worden dwars door Zaanstad. Het eindpunt is een tweede elektriciteitsstation: het nieuw te bouwen Liander-station op Hoogtij. Dit elektriciteitsstation is belangrijk voor industrie aan het Noordzeekanaal.”

“De uitbreiding van energie infrastructuur is  en blijft uiteindelijk mensenwerk. Je moet het met elkaar gaan doen, vanuit een gezamenlijk belang. Belangrijk zijn dan korte lijntjes onderhouden, met elkaar de voortgang bewaken en snel ingrijpen als mijlpalen dreigen uit te lopen. Hiermee boeken we voortgang (zoals de succesjes in Zaanstad laten zien), maar versnellen blijft in de praktijk lastig. En van een écht succes kunnen we natuurlijk pas spreken als station Hoogtij in bedrijf gaat en bedrijven daarmee geholpen kunnen worden, maar ondertussen is stilstaan bij wat goed gaat ook belangrijk.” 

Naar bovenNaar boven