Vanaf 2025 is natuurinclusief de norm voor gemeenten. MNH biedt hulp.

foto mnh.nl

De voorwaarden voor een SDE++ subsidie worden in 2024 aangepast. Daardoor kunnen maatregelen voor natuurinclusieve ontwikkeling van zon- en wind-op-land projecten meegefinancierd worden. Gemeenten kunnen eisen stellen hiervoor. 

Maar wat houdt dat in en hoe doe je dat? Natuur en Milieu Federatie Noord-Holland (MNH) biedt de helpende hand. Een gesprek met projectleider Tineke de Vries over de extra financiële mogelijkheden bij natuurinclusieve projecten.

 Projectleider MNH Tineke de Vries

Natuur Milieu Federatie Noord-Holland

Al 55 jaar is MNH de onafhankelijke organisatie voor een duurzaam en gezond Noord-Holland. Wat MNH precies doet, licht De Vries graag toe:

“In het algemeen richten we ons op drie onderdelen. Eén: Het delen van kennis met iedereen die daar wat aan heeft. Zoals gemeenten, provincie, energiecoöperaties, boeren, vogelverenigingen, natuurmonumenten, bewoners en bedrijven.

Twee: De belangenvertegenwoordiging van de achterban in grote projecten. Dat doen we bijvoorbeeld met de herijking van de RES. Maar ook bij grote infrastructuurprojecten die eraan zitten te komen zoals de nieuwe hoogspanningslijn 380 kV die door Noord-Holland komt. Of de aanlanding van wind op zee in de kop van NH of bij IJmuiden.

Tot slot drie: Adviseren en hulpvragen beantwoorden. Bijvoorbeeld bij de combinatie van zonne-energie met landbouw, de zogeheten Agri PV, of de eerste stappen van de begeleiding van bewonersinitiatieven voor collectieve inkoop voor aardgasvrij. Maar ook zoals nu, dat we gemeenten helpen met vragen rondom de SDE++ subsidie.”

SDE++ subsidie natuurinclusieve zonne- en windparken

Om meer natuurinclusieve zonne- en windenergie projecten te kunnen realiseren en daar financiering voor te krijgen, heeft de minister van EZK in de SDE-Kamerbrief van 1 maart 2024 enkele aanpassingen aangekondigd. Voor gemeenten verandert hierdoor het nodige. De Vries legt uit:

“Bij de ontwikkeling van zonne- of windparken kunnen ontwikkelaars een exploitatiesubsidie aanvragen voor de levensduur van het project, de zogeheten SDE (Subsidie Duurzame Energie). Deze subsidie is erop gericht om de energieproductie met zon en wind te kunnen laten concurreren met energieproductie uit fossiele bronnen.

Als de gemeente iets extra’s vraagt, bijvoorbeeld inpassing in het landschap of betere natuurmaatregelen, dan geven ontwikkelaars vaak aan dat dat niet mogelijk is vanwege de hoge kosten. Dat is nu veranderd. De SDE++ (Subsidie Duurzame Energie) heeft nu een aparte categorie die de mogelijkheid biedt om voor extra natuurinclusieve maatregelen subsidie te krijgen. Daardoor is er in de toekomst meer mogelijk en kunnen ontwikkelaars minders snel reageren met ‘het wordt te duur’. Zij kunnen die extra maatregelen nu ook toevoegen bij hun SDE-aanvraag.”

 

Hulp bij SDE++

De SDE-ronde van 2024 biedt extra financiële mogelijkheden voor de ontwikkeling van natuurinclusieve projecten. In 2025 moeten gemeenten hierop inspelen door eisen voor natuurinclusieve ontwikkeling op te nemen in hun beleidskaders. Om (beleids)ambtenaren hierop voor te bereiden organiseert MNH in het najaar enkele kennissessies:

“De SDE beschrijft om wat voor soort maatregelen dit gaat. Hoewel de VNG al voorbeeldteksten heeft gemaakt, is het niet voor iedere gemeente van toepassing. Vaak is het toch maatwerk. Een zonnepark op de Veluwe is toch weer wat anders dan een park in de kop van Noord-Holland. Daarom organiseren wij later dit jaar een aantal sessies voor ambtenaren die betrokken zijn bij de vergunningverlening van zon- en windparken in Noord-Holland. Zo krijgen ze handvatten om hun beleid op het gebied van zonne- en windparken te optimaliseren.”

“Naast het organiseren van SDE++ kennissessies kunnen we ook ingeschakeld worden bij betreffende beleidskwesties. Er is geld vrijgemaakt zodat gemeenten, provincie en omgevingsdienst door ons ondersteund kunnen worden bij het aanscherpen van de beleidskaders en het opstellen van de vergunningseisen op het gebied van natuurinclusiviteit.”

Urgentie neemt toe

“In ons volle landschap wordt het steeds moeilijker om zon- en windenergie op land te realiseren. Daarbij worden natuurinclusieve maatregelen steeds belangrijker” besluit De Vries. “De urgentie neemt toe omdat de ruimte meer en meer gevuld is. We krijgen steeds meer een energielandschap. Dus de verenigbaarheid van natuur en landschap wordt steeds belangrijker. Daarvoor zetten wij ons als MNH elke dag in.”

Meer informatie

Heb je vragen over natuurinclusieve zonneparken en financieringsaanvragen uit SDE++? Mail dan naar Tineke de Vries, t.devries@mnh.nl.

Meer informatie over MNH vind je op Natuur en Milieufederatie Noord-Holland – MNH

Meer informatie over SDE++ vind je op SDE++: Oriënteren (rvo.nl).

De voorbeeldteksten van de VNG vind je hier: Voorbeeld basisteksten voor maatschappelijke eisen voor zonne- en windparken op land | VNG.

Naar bovenNaar boven