Noord-Holland subsidieert solar carports

Provincie Noord-Holland trekt 1,5 miljoen euro subsidie uit voor overkapping van parkeerterreinen met zonnepanelen. De nieuwe subsidieregeling is bedoeld om de groei van de ‘solar carports’ te versnellen. ‘We verwachten veel interesse’, zegt beleidsmedewerker Lútzen van den Dobbelsteen.

Solar carport in Bloemendaal aan Zee

Provincie Noord-Holland wil stimuleren dat meer parkeerterreinen met zonnepanelen worden overkapt. Met 1,5 miljoen euro aan subsidie hoopt de provincie initiatiefnemers over de streep te trekken om plannen te realiseren bij geschikte parkeerterreinen. De subsidie kan worden gebruikt voor onderzoek naar de haalbaarheid van solar carports op potentiële locaties, voor het realiseren van de solar carport zelf, en voor tijdelijke opslag van elektriciteit via batterijen in de carport, meldt de provincie in een persbericht.

Primeur

“Deze subsidieregeling is een primeur in Nederland,” zegt Lútzen van den Dobbelsteen, beleidsmedewerker energietransitie bij de Provincie Noord-Holland. Het is volgens hem de eerste keer dat solar carports worden gesubsidieerd voor uitbreiding met batterijopslag. “Dat is anders dan het subsidiëren van zonnepanelen bij solar carports, zoals Provincie Zuid-Holland heeft gedaan. Inmiddels hebben zonnepanelen geen subsidie meer nodig. Wel maken andere aspecten solar carports nog te duur voor een grootschaliger toepassing. De subsidieregeling lost dit probleem op.”

Wat is een solar carport?

“Een solar carport is een parkeerterrein met zonnepanelen op een draagconstructie waaronder auto’s parkeren. Dit is een mooi voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik. Dus geen parkeerterrein met zonneweide ernaast, of een parkeergarage onder gebouw met zonnepanelen op dak. Het kan met of zonder laadpalen. De combinatie met laadpalen is wel handig gezien het groeiende aantal elektrische auto’s.”

Hoeveel solar carports zijn er al in Nederland?

“In Nederland zijn er 23, inclusief de solar carports die eraan komen. We weten dat dankzij een technisch onderzoeksrapport dat in opdracht van RVO is geschreven. De grootste solar carport staat in Biddinghuizen in Flevoland: op het Lowlands-terrein zijn 90.000 zonnepanelen geplaatst waaronder auto’s kunnen parkeren. Dat is op dit moment de grootste solar carport ter wereld.”

Hoeveel solar carports staat er in Noord-Holland?

“In Noord-Holland staan er drie solar carports: in Bloemendaal aan Zee, in Alkmaar bij de schaatsbaan en op Texel. Die laatste is recent opgeleverd. Samen leveren deze drie solar carports jaarlijks circa 2,5 gigawattuur aan zonnestroom, maar er is meer mogelijk. Noord-Holland heeft als ambitie in haar regionale energiestrategie (RES) gesteld om voor 2030 maar liefst 177 GWh groene elektriciteit met solar carports te leveren. Dat staat gelijk aan het verbruik van bijna 65.000 huishoudens.”

Er is dus nog een lange weg te gaan.

“Ja, mede daarom wil de provincie solar carports subsidiëren. De subsidieregeling is bedoeld om de ontwikkeling van solar carports te versnellen. Voor een snellere groei kan de markt nog niet zonder subsidie.”

Waarom niet?

“Initiatiefnemers willen eerst weten of een solar carport haalbaar is. Dat vereist nu nog veel uitzoekwerk. Vergeleken met zon op dak en in velden is een solar carport een nieuwe toepassing van zonne-energie. Daarom subsidiëren we ook haalbaarheidsstudies om een stukje onzekerheid voor initiatiefnemers weg te nemen en hen te stimuleren om plannen te maken. Daarnaast kan de draagconstructie en de benodigde versteviging van de fundering flink drukken op het budget van de initiatiefnemer. Daarom zijn precies deze kosten ook subsidiabel.”

Lutzen van den Dobbelsteen (25 jaar) studeerde economie en psychologie aan de Universiteit Utrecht en werkte bij Schooldakrevolutie om scholen te voorzien van zonnepanelen. Hij liep stage bij Alliander met focus op innovatie en groene waterstof en begon in september 2020 bij provincie NH als beleidsmedewerker energietransitie. Hij focust voor zijn werk naast zon ook op infra en geothermie.

Voor wie is de subsidieregeling bedoeld?

“De subsidieregeling voor solar carports is gericht op mogelijke initiatiefnemers, zoals gemeenten, energiecoöperaties, ondernemers, maatschappelijke organisaties en parkmanagement-organisaties. Deze laatste groep zijn vaak verenigingen van bedrijven die samen het beheer van een bedrijventerrein op zich nemen.”

Wat zijn de kansen van solar carports?

“Bij een solar carport komen meerdere kansen samen. De meest voor de hand liggende is het opwekken van hernieuwbare elektriciteit om bij te dragen aan CO2-reductie. De tweede kans is het toepassen van zonne-energie waarbij schaarse ruimte efficiënt wordt benut. Bij een solar carport is sprake van meervoudig ruimtegebruik, net zoals bij zon op dak, maar solar carports zijn relatief nieuw en vergen nog veel ontwikkeling. De derde kans is het bij elkaar brengen van lokale opwek en gebruik, waardoor het elektriciteitsnet minder wordt belast en de opgewekte zonnestroom direct kan worden gebruikt, zoals voor het opladen van elektrische auto’s.”

Wat zijn de voorwaarden voor de subsidie?

“Voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie vallen de voorwaarden erg mee, omdat we dat laagdrempelig willen houden. Voor de realisatie van een solar carport zijn we strenger, omdat het dan gaat om een aanzienlijk bedrag en we zeker willen weten dat de subsidie leidt tot realisatie van een solar carport. Voorwaarden is dan dat de verleende subsidie moet leiden tot een installatie met een geïnstalleerd vermogen van minstens 420 kWp. Dat komt overeen met circa 1100 zonnepanelen. Deze randvoorwaarde geldt ook voor de uitbreiding van een solar carport met batterijopslag.”

Verwacht je veel belangstelling voor subsidie voor solar carports met batterijopslag?

“Ja, absoluut. Met de huidige krapte op het elektriciteitsnet is hier zeker belangstelling voor. Met name in Noord-Holland Noord is veel krapte op het net voor het terugleveren van zonnestroom. Dan loont het om te investeren in een solar carport met laadpalen, voor een kleinere aansluiting op het net. Als je daarbovenop ook batterijen gebruikt, dan ga je naar een situatie waarin je alle opgewekte zonnestroom zelf gebruikt en het net helemaal niet hoeft te belasten. Daarmee voorkom je pieken op het net.”

Wat als de vraag groter is dan het aanbod?

“Dat kan. Mogelijk moeten we de subsidieregeling aanpassen na dit eerste jaar. De belangstelling is groot en we spelen in op een groeiende behoefte in de markt. Wel is er een subsidieplafond van 750.000 euro voor 2022 en 750.000 euro voor 2023. Ook is er een plafond voor individuele aanvragen van maximaal 200.000 euro voor realisatie van een solar carport en maximaal 10.000 euro voor een haalbaarheidsstudie. We kunnen dus in twee jaar dertig haalbaarheidsstudies en minimaal zes solar carports subsidiëren. Dat vinden we al een heel mooi resultaat.”

Kunnen solar carports straks zonder subsidie?

“Ja, ik verwacht dat solar carports op termijn zonder subsidie kunnen worden gerealiseerd. Die verwachting is gebaseerd op een indirect effect van de subsidie: door de studies en het delen van de ervaringen met de solar carports kunnen we via innovatie en schaalvergroting gezamenlijk de kosten verlagen. Dat zal uiteindelijk leiden tot solar carports zonder subsidie.”

Automobilisten kennen het verschijnsel: als de zon op een auto schijnt kan het binnenin snikheet worden. Daarom parkeren ze hun auto in de zomer in de schaduw van een boom of gebouw. Ook strandgangers kennen het probleem maar al te goed: na een zonnige dag moet de auto eerst worden gekoeld alvorens in te stappen. In Bloemendaal aan Zee is het probleem opgelost door twee parkeerterreinen bij het strand te voorzien van een 10.000 vierkante meter grote overkapping met daarop 5.000 zonnepanelen. Onder de carport staan 15 laadpalen voor elektrische auto’s.
Naar bovenNaar boven