Inspiratiebijeenkomst over meervoudig ruimtegebruik

Meervoudig ruimtegebruik bij wind- en zonneparken: wat is dat en hoe doe je dat? Daarover ging de inspiratiebijeenkomst op 23 februari in de Oude Keuken te Castricum (Bakkum).

Zonnepanelen boven drassige veengronden, lichtdoorlatende PV-panelen boven akkerbouw of fruitteelt, een natuurinclusief zonnepark of windturbines in een agrarisch landschap. Het zijn voorbeelden van meervoudig ruimtegebruik. Hierdoor kunnen we efficiënter omgaan met de schaarse ruimte in Noord-Holland en kunnen we opgaven zoals energietransitie, biodiversiteit en stikstofreductie koppelen.
 
Tijdens een inspiratiebijeenkomst spraken enkele sprekers over meervoudig ruimtegebruik bij opwekking van hernieuwbare energie. Daarna gingen we in groepen aan de slag met praktijkcases op gebied van meervoudig ruimtegebruik. Hoe pak je dit aan? Wat is hiervoor nodig? Welke goede ervaringen zijn er elders? Doel was om met elkaar te leren wat de mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik in de praktijk zijn.

Natuurinclusieve zonneparken
Sijas Akkerman, directeur van Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, sprak over de ‘natuurinclusieve energietransitie’. Hierbij maakt het schrikbeeld van grote zonneparken zonder natuur plaats voor zonneweiden, ingepast in het landschap. Akkerman toonde voorbeelden van natuurinclusieve zonneparken en gaf tips om deze te realiseren met behoud van natuur.

Integratie van zon in landbouw
Landschapsarchitect Ruut van Paridon pleitte voor het integreren van zon in de landbouw: een lap agrarische grond voorzien van zonnepanelen, maar met behoud van de agrarische functie. Volgens Van Paridon is het mogelijk om de zonnepanelen zodanig in te passen op landbouwgrond dat de opgewekte zonnestroom het verlies aan voedselopbrengst meer dan compenseert.

Zonneparken met dubbelfunctie
Zonneparken kunnen op diverse manieren een dubbelfunctie krijgen. Combinaties met kleinvee, natuurherstel en batterijopslag zijn eenvoudig en financieel haalbaar, maar voor zon met landbouw (agri-pv), recreatie of solar carports moet er geld bij. Dat zei Sierk Hennes, projectleider bij Solarfields. Hij pleit voor meer kennis en realisme bij gemeenten op dit vlak.

Contactgegevens sprekers

Onder 's werelds grootste solar carport in Biddinghuizen grazen schapen en koeien als er geen bezoekers zijn op het Lowlands-terrein (foto Leo Jaarsma)
Naar bovenNaar boven