Proces naar RES 2.0

Nu de RES’en 1.0 zijn vastgesteld en er een uitvoeringsprogramma ligt, kan in gezamenlijkheid gewerkt worden aan het realiseren van de ambities voor 2030. Het gaat om duurzame opwekking door zonne- en windenergie op land, zon op dak, parkeerplaatsen en geluidsschermen, en om verduurzaming van de warmtevraag van de gebouwde omgeving. Verschillende mijlpalen liggen al vast. Deze geven houvast en duidelijkheid in de samenwerking.

Uitvoeringsprogramma

In het uitvoeringsprogramma staat hoe gemeenten, provincie Noord-Holland en waterschappen samen met belanghebbenden aan de slag gaan om tot concrete energieprojecten te komen. Zonneweides en windturbines hebben impact op de omgeving. Daarom wordt in het uitvoeringsprogramma veel aandacht besteed aan zorgvuldige ruimtelijke inpassing, de afweging van verschillende belangen en participatie en communicatie. Ook gaat het over de regionale samenwerking rondom kansrijke warmtebronnen. Daarnaast staan er afspraken in over het delen van kennis en data, over monitoring én het proces om de RES tijdig te actualiseren tot een 2.0 versie.

Het uitvoeringsprogramma geeft een duidelijk beeld van de activiteiten die de aankomende jaren uitgevoerd gaan worden. De colleges van gemeenten, provincie en de waterschappen hebben in december en januari over dit uitvoeringsprogramma besloten. Deze heeft in aanvang een looptijd tot 2025, in 2023 wordt het programma geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. 

Bekijk het uitvoeringsprogramma NHN en/of het uitvoeringsprogramma NHZ

Proces RES 2.0

De Regionale Energiestrategie is een dynamisch document dat iedere twee jaar tegen het licht wordt gehouden. In de RES 1.0 en het Uitvoeringsprogramma staat dat de RES elke twee jaar geactualiseerd wordt. Het Nationaal Programma RES adviseert om het anders aan te pakken: tweejaarlijks een voortgangsdocument en een herijking van de RES (2.0) wanneer dat nodig is. Dit betekent dat het proces verandert: de eerstvolgende stap is het vaststellen van een voortgangsdocument in het eerste kwartaal van 2023, op basis van conclusies uit de monitor en ervaringen van betrokken partijen in de praktijk.  

RES-monitor

In oktober 2022 wordt de eerste RES-monitor van de energieregio’s van Noord-Holland gepubliceerd. De monitor van Noord-Holland Noord verscheen op 11 oktober, die van Noord-Holland Noord volgt op 25 oktober. De monitor geeft inzicht in de groei van zonne- en windenergie op land, de mogelijkheden op het elektriciteitsnet en de ontwikkelingen in warmtevraag en -aanbod. In de monitor staan naast de cijfers van de regio ook de cijfers van de deelregio’s. De monitor vormt input voor de Voortgangsrapportage.

Voortgangsrapportage

Het voortgangsdocument geeft de voortgang van de RES weer en schetst het proces voor vervolg. Het bevat conclusies en aanbevelingen op basis van de ervaringen die zijn opgedaan en op basis van de eerste monitor van de RES. Doel is het beantwoorden van de hoofdvraag ‘liggen we op koers richting 2030 en/of zouden we dingen anders moeten doen?’. Als er onvoldoende voortgang is kan dit aanleiding zijn bij te sturen om de gestelde ambities voor 2030 te bereiken. 

Herijking RES

De herijking van de RES (2.0) is aan de orde als er aanvullingen of wijzigingen moeten worden gemaakt op het huidige RES 1.0 document. Een aanleiding kan zijn het toevoegen van zoekgebieden voor windenergie, of de wens om de regionale ambitie te verhogen. De RES-herijking (2.0) wordt vastgesteld door alle gemeenteraden, Provinciale Staten en AB van de waterschappen. Het Nationaal Programma RES adviseert hierbij om dan ook een MER-procedure te doorlopen. Bij het proces om te komen tot de herijking worden ook alle stakeholders betrokken.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven