Proces naar RES 2.0

Nadat de RES’en 1.0 zijn vastgesteld en er een uitvoeringsprogramma ligt, wordt in gezamenlijkheid gewerkt aan het realiseren van de ambities voor 2030. Het gaat om duurzame opwekking door zonne- en windenergie op land, zon op dak, parkeerplaatsen en geluidsschermen, en om verduurzaming van de warmtevraag van de gebouwde omgeving. Verschillende mijlpalen liggen al vast. Deze geven houvast en duidelijkheid in de samenwerking.

Uitvoeringsprogramma

In het uitvoeringsprogramma staat hoe gemeenten, provincie Noord-Holland en waterschappen samen met belanghebbenden aan de slag gaan om tot concrete energieprojecten te komen. Zonneweides en windturbines hebben impact op de omgeving. Daarom wordt in het uitvoeringsprogramma veel aandacht besteed aan zorgvuldige ruimtelijke inpassing, de afweging van verschillende belangen en participatie en communicatie. Ook gaat het over de regionale samenwerking rondom kansrijke warmtebronnen. Daarnaast staan er afspraken in over het delen van kennis en data, over monitoring én het proces om de RES tijdig te actualiseren tot een 2.0 versie.

Het uitvoeringsprogramma geeft een duidelijk beeld van de activiteiten die de aankomende jaren uitgevoerd gaan worden. De colleges van gemeenten, provincie en de waterschappen hebben in december en januari over dit uitvoeringsprogramma besloten. Deze heeft in aanvang een looptijd tot 2025, in 2023 wordt het programma geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. 

Bekijk het uitvoeringsprogramma NHN en/of het uitvoeringsprogramma NHZ

Proces RES 2.0

In de RES is de ambitie tot 2030 vastgelegd. Ieder jaar wordt de voortgang inzichtelijk gemaakt in een monitor. Als blijkt dat er wijzigingen nodig zijn in de RES, bijvoorbeeld in de vorm van extra of andere zoekgebieden, kan worden besloten om de RES te herijken (RES 2.0).

In zowel energieregio’s Noord-Holland Noord als Zuid zijn er nieuwe ontwikkelingen op basis waarvan dit jaar (2023) gestart wordt met het proces van de herijking van de RES (2.0). In dit proces kunnen ook nieuwe zoekgebieden worden onderzocht. Er wordt gekoerst op herijking van de RES in 2024. Dan kunnen ook vergunningen voor eventuele nieuwe windparken tijdig worden afgegeven om het doel in 2030 te halen.

RES-monitor

In oktober 2022 is de eerste RES-monitor van de energieregio’s van Noord-Holland gepubliceerd: zowel de monitor van Noord-Holland Noord als de monitor van Noord-Holland Zuid zijn verschenen. De monitor geeft inzicht in de groei van zonne- en windenergie op land, de mogelijkheden op het elektriciteitsnet en de ontwikkelingen in warmtevraag en -aanbod. In de monitor staan naast de cijfers van de regio ook de cijfers van de deelregio’s. De monitor vormt input voor de Voortgangsrapportage.

Voortgangsrapportage

Het voortgangsdocument geeft de voortgang van de RES weer en schetst het proces voor vervolg. Het bevat conclusies en aanbevelingen op basis van de ervaringen die zijn opgedaan en op basis van de eerste monitor van de RES. Doel is het beantwoorden van de hoofdvraag ‘liggen we op koers richting 2030 en/of zouden we dingen anders moeten doen?’. Als er onvoldoende voortgang is kan dit aanleiding zijn bij te sturen om de gestelde ambities voor 2030 te bereiken. 

Herijking RES

De herijking van de RES (2.0) is aan de orde als er aanvullingen of wijzigingen moeten worden gemaakt op het huidige RES 1.0 document. Een aanleiding kan zijn het toevoegen van zoekgebieden voor windenergie, of de wens om de regionale ambitie te verhogen. De RES-herijking (2.0) wordt vastgesteld door alle gemeenteraden, Provinciale Staten en AB van de waterschappen. Het Nationaal Programma RES adviseert hierbij om dan ook een MER-procedure te doorlopen. Bij het proces om te komen tot de herijking worden ook alle stakeholders betrokken.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven